Over het Baarns Klimaat Akkoord

Op 2 november 2017 is door meer dan 110 partijen het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend. De ambitie van het Baarns Klimaatakkoord is een klimaatneutraal Baarn in 2030. Deze partijen vertegenwoordigen een tripartite van belanghebbenden van Baarn, te weten:

  1. ondernemers en instellingen
  2. de gemeente Baarn en alle politieke partijen van Baarn
  3. energiecoöperatie EnergiekBaarn en een aantal inwoners

De vertegenwoordigers van de tripartite hebben hun eigen autonomie en verantwoordelijkheid om hun initiatieven te bepalen en uit te voeren.

Binnen deze brede vertegenwoordiging gaat de stichting Baarnse Klimaat Alliantie opereren als hoeder van het Baarns Klimaatakkoord.

In regionaal verband wordt het Nationale Energieakkoord uitgewerkt, onder andere in de vorm van de gemeente-overstijgende Regionale Energiestrategie (RES).

De Klimaatwet legt de doelstellingen dat in 2050 de uitstoot van CO2 met 95 procent en in 2030 met 49 procent verminderd moet zijn in Nederland wettelijk vast. In de wet is ook een jaarlijkse ‘klimaatdag’ opgenomen op de vierde donderdag van oktober.

In het licht van bovenstaande ontwikkelingen wil de stichting vanuit een onafhankelijke positie zoveel mogelijk partijen faciliteren en een kans geven om bij te dragen aan het verwezenlijken van de ambitie van het Baarns Klimaat Akkoord en daarbij het maatschappelijk bewustzijn over klimaatverandering in Baarn wil vergroten.

De stichting wil met name kansrijke initiatieven, die een ‘grensoverschrijdend’ karakter hebben, faciliteren en versnellen. Dit kunnen initiatieven zijn die slechts met meerdere stakeholders goed van de grond kunnen komen en/of die om een of andere reden lastig uitvoerbaar of complex zijn.

De stichting zal tevens invulling geven aan het Baarns Klimaatakkoord door de voortgang van de initiatieven bij te houden en zichtbaar te maken.