Waar gaat het over?

Energiecoöperatie EnergiekBaarn heeft in 2017 het initiatief genomen om in Baarn tot een Baarns Klimaat Akkoord (BKA) te komen: een lokale vertaling van het internationale Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energieakkoord vanuit de SER.

Waarom?

Dit wereldwijde doel is alleen bereikbaar als hierover ook op lokaal niveau commitment bestaat, en de bereidheid van lokale overheid, bedrijven en instellingen, en inwoners om hierin samen op te trekken.

Hoe is het gegaan?

De opzet is het creëren van een  tripartite van overheid (gemeente Baarn), bedrijven, instellingen, en burgers. Vervolgens het sluiten van een lokaal klimaatakkoord waarin de ondertekenaars hun intentie vastleggen om in 2030 klimaatneutraal te zijn in Baarn. Voorbeelden van lokale en regionale energieakkoorden zijn o.a. De Bilt, het Zeeuwse Energieakkoord, de Gemeente Maastricht, Leusden en Dongen. Het gaat met nadruk om het lange termijn doel door middel van actie vandaag.

Iedere deelnemer gaat vervolgens binnen de eigen bevoegdheid en invloedssfeer aan de slag en halfjaarlijks vindt overleg plaats om te kijken waar samenwerking, kennis delen, onderzoek doen en meer nodig is. In sommige gevallen betekent dit doorgaan op een reeds ingeslagen weg, in andere gevallen betekent het voor het eerst concrete plannen maken om 2030 te behalen.

Stap 1 was het verkrijgen van commitment van betrokken en belangrijke partijen in Baarn. Vrijblijvend deelnemen is niet aan de orde: de vraag was om een actieve participant in het Baarns Klimaat Akkoord te worden. Na de ondertekening gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen plannen en start de uitwisseling.

Waar staan we nu?

Al in het vorige college waren – de ook nu weer – Wethouder Mariska de Koning (Duurzaamheid), wethouder Erwin Jansma (Economische zaken) en hun ambtenaren enthousiast. Het initiatief valt onder de portefeuille van wethouder De Koning. Het college is in 2017 geïnformeerd en de Raad is bezig om de toen aangenomen motie om een nulmeting uit te voeren met bijbehorende routekaart naar klimaatneutraliteit momenteel uit te laten voeren. De nulmeting is reeds opgeleverd, de routekaart is in de maak. 

We hebben tevens via het POB-overleg (Platform Ondernemend Baarn) onder voorzitterschap van Burgemeester Röell en met deelname van Wethouder Jansma en ambtenaar Economische Zaken Jack van de Gevel het plan indertijd onder de aangesloten ondernemers geïntroduceerd.

De stappen tot nu toe?

Op donderdag 8 juni 2017 vond een eerste informatieavond plaats. Na de zomer heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van de partijen die tot nu toe mee doen zich beziggehouden met het opstellen van de tekst van het akkoord. Als basis hebben we o.a. het voorbeeld van BENG in De Bilt genomen. Op 10 oktober 2017 hebben we 150 ondernemers die aanwezig waren bij de Platform Ondernemend Baarn bijeenkomst met Made by Holland eveneens een oproep gedaan om deel te nemen. Daarnaast zijn een aantal ondernemers gestart met onderzoek naar mogelijkheden voor zonnepanelen op eigen dak.

Op 2 november 2017 vond de eerste Baarnse Klimaat Conferentie plaats met de feestelijke ondertekening van het BKA door ruim 70 deelnemers. In 2018 heeft de eerste bijeenkomst voor en met de ondertekenaars plaatsgevonden. Begin 2019 volgt de tweede en gaan we bijhouden welke acties plaatsvinden en hoe we ons doel gaan bereiken. 

En nu?

Met ongeveer 110 deelnemers is nog steeds iedereen in Baarn welkom om aan te sluiten: bedrijven, instellingen, individuele inwoners.

Spreekt dit u aan? Wat heeft u nodig om mee te doen? We lichten het BKA met plezier persoonlijk toe. Door verschillen in hoe ver deelnemers zijn in hun klimaatbeleid en uitvoering, zal elke partij een eigen route kennen.

Kruisbestuiving en elkaar inspireren, helpen en ondersteunen – om zo ons doel te bereiken – is waar we naar op zoek zijn en mee bezig zijn.