Gemeente Baarn

Hier vind u informatie over waar Gemeente Baarn o.a. mee bezig is en waar u terecht kunt als inwoner, ondernemer of instelling.

NB Deze pagina is nog in ontwikkeling en zal regelmatig geüpdatet worden.

Duurzaamheidslening

De gemeente biedt de inwoners sinds oktober 2018 een duurzaamheidslening met een zeer aantrekkelijk rentetarief aan. Voor veel energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, een zonneboiler of een energie-efficiënt verwarmingssysteem is deze lening aan te vragen.

Duurzaam bouwloket

Wilt u uw huis of bedrijfspand klaarmaken voor de toekomst?

Dat vinden we mooi, want met het verduurzamen van het energieverbruik, levert u een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Door uw woning of bedrijfspand te verduurzamen bespaart u op uw energiekosten. Het is ook goed voor het milieu. Wilt u weten met welke maatregelen u het meeste bespaart?

Net als 100 andere gemeenten maakt de gemeente Baarn gebruik van de diensten van Duurzaam Bouwloket. Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor deskundig en onafhankelijk advies en vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden.

Op de website van Duurzaam Bouwloket vindt u bijvoorbeeld informatie over wat nodig is voor een aardgasloze woning. En u kunt via de website offertes opvragen (eveneens bij lokale bedrijven) voor energiebesparende maatregelen. Het Duurzaam Bouwloket is ook telefonisch bereikbaar, op 072 – 743 39 56.

Woningen uit de periode 1965-1985

De gemeente maakt momenteel een overzicht van mogelijkheden voor woningen uit de periode 1965-1985. Dit overzicht geeft u een reëel beeld van welke maatregelen u kunt nemen en wat deze zowel kosten als opleveren. Deze zogenaamde ‘menukaart’ is binnenkort via de site te downloaden, of op te halen bij het gemeentehuis.

Inwoners

Bij EnergiekBaarn, de lokale energiecoöperatie, kunt u terecht voor alles wat interessant is voor inwoners van Baarn op het gebied van verduurzamen van energiegebruik. Kijk voor meer informatie op hun website. Zij bieden ook een bezoek door een energiecoach aan, waardoor u een concreet advies ontvangt over welke verduurzamingsmaatregelen passen bij uw woning.

Ondernemers & instellingen

Voor ondernemers en instellingen wordt momenteel in kaart gebracht wat u nodig heeft om zowel hun bedrijfspand als bedrijfsvoering te verduurzamen. U kunt via het eerder genoemde Duurzaam Bouwloket vragen stellen en vast inspiratie opdoen via de pagina veelgestelde vragen voor ondernemers met o.a. 100 tips van MVO Nederland.

Transitievisie Warmte

Veel inwoners vragen al naar hoe de gemeente de verschillende wijken wil gaan voorzien van duurzame energie als er geen aardgas meer zal worden gebruikt.

Door het Rijk is vastgesteld dat in 2050 alle huizen in Nederland van het gas af moeten zijn, en uiterlijk in 2030 reeds 1,5 miljoen bestaande woningen. In 2021 moet elke gemeente voor deze ‘energietransitie’ een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In het klimaatakkoord staat daarover het volgende:

Gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd.

Het is de bedoeling dat deze Transitievisie Warmte aangeeft in welke wijk welke oplossing het meest kansrijk is, maar daarbij ook een concreet tijdspad opgeeft. Dit moet dan uiteraard een visie zijn die gedragen wordt door alle stakeholders. De totstandkoming zal daarmee een intensief gezamenlijk traject worden de komende jaren. Door bij elkaar te komen en samen inzicht en kennis op te bouwen zullen er oplossingen voor Baarn ontstaan. 

Voor de totstandkoming moet de warmtevraag in een wijk worden afgestemd met het warmteaanbod aan hernieuwbare energie in Baarn of uit de regio. Belangrijk is dat onnodige vervanging van gasnetten of verzwaring van elektriciteitsnetten wordt voorkomen. Betrokkenheid van de netbeheerder is dus belangrijk. Net als de afstemming met de gemeentelijke planningen op het gebied van riolering, woningbouw, openbare ruimte. Het is interessant om op zoek te gaan naar kansen die een integrale aanpak kunnen geven bijvoorbeeld voor de sociale cohesie in een wijk. De woningcorporaties zijn dus ook een belangrijke stakeholder.

Van Transitievisie Warmte naar uitvoeringsplan

Het klimaatakkoord geeft ook aan dat er na de Transitievisie, op wijkniveau uitvoeringsplannen moeten worden opgesteld. Op die manier borg je dat je na het opstellen van je Transitievisie Warmte ook aan de uitvoering begint.

Een hele gemeente aardgasvrij maken, daar komen ook wijkoverstijgende onderwerpen bij kijken. Dit kan betekenen isolatie voor alle woningen, financiering zodat iedereen deel kán nemen, de mogelijke ontwikkeling van warmtenetten en minimaal – in alle wijken het gesprek aangaan met u als bewoner. De gemeente richt momenteel een Programma Duurzaamheid in, waarin de toekomstige projecten op wijk- en gemeenteniveau een plek zullen krijgen.

Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord staat dat we om klimaatverandering tegen te gaan in 2030 in Nederland 49% minder broeikasgassen willen uitstoten dan in 1990. Met een Regionale Energie Strategie (RES) wordt per regio, in samenwerking met stakeholders, in beeld gebracht hoe die ambities gerealiseerd kunnen worden. De RES vormt dus de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord. Het is een gezamenlijk proces met regiogemeentes, waar ook onze gemeente aan deelneemt.

In het proces van de RES worden de mogelijkheden voor duurzaam opwekvermogen met bekende bronnen en bestaande technieken, waaronder wind en zon gezocht.

Hoe kun je met hernieuwbare elektriciteit op land en hernieuwbare warmte (met de bijbehorende infrastructuur) in de regio in onze regionale energiebehoefte voorzien? Deze opgave is omvangrijk en heeft een grote ruimtelijke impact. Ook andere opgaven leggen beslag op de ruimte binnen de gemeentegrens.

Het vinden van locaties voor energieopwekking in de regio kan het beste door samen te werken aan gemeentegrens-overschrijdende oplossingen. De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor dit ruimtebeslag. 

Volgens de huidige planning moet eind 2019 duidelijk zijn hoe de regio invulling geeft aan deze opgave. De planning is afhankelijk van het vaststellen van het Klimaatakkoord. Op 21 december 2018 is in Den Haag gesteld dat het klimaatakkoord nog moet worden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de huidige planning wordt het Klimaatakkoord pas in mei definitief. 

Het PBL werkt, in samenwerking met onder andere de vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk, uniforme methodes uit. Door gebruik van uniforme rekenmethodieken, datasets en regionale energieanalyses zijn de RES’en onderling vergelijkbaar en optelbaar.

De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om tot een RES te komen zijn best omvangrijk en intensief, waardoor een start in regioverband reeds is gemaakt. Onder andere is er een projectorganisatie ingericht, en worden op gemeenteniveau inventarisaties gemaakt van huidig en verwacht toekomstig energiegebruik en -besparing. Bij de totstandkoming van de RES wordt veel belang aan participatie gehecht. Er zullen ‘dialoogtafels’ worden georganiseerd, waarbij met (nog te benoemen) stakeholders een oplossing voor de toekomstige energiebehoefte van de regio wordt gezocht. 

Wateroverlast, hitte en droogte: de “klimaatstresstest”

De gemeente Baarn heeft in regionaal verband (het Platform Water Vallei en Eem) gewerkt aan een klimaatstresstest.

De klimaatstresstest geeft over de thema’s lokale wateroverlast, hittestress en droogte, inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor de komende jaren.

De regionale stresstest heet Klimaateffectatlas Vallei en Veluwe. Klik hier voor meer informatie over Klimaat Vallei en Veluwe. De atlas bevat zeer gedetailleerde kaarten waarop bovengenoemde thema’s zijn uitgewerkt, voorzien van een duidelijke toelichting. U kunt inzoomen op uw eigen locatie om te kijken wat de huidige situatie is ten aanzien van thema’s zoals wateroverlast, hitte en droogte. 

Door middel van een schuifbalk krijgt u doorkijkjes naar het effect van klimaatverandering met als uitgangspunt het jaar 2050. Zo kunt u zien wat ons nog te wachten staat.

Als de kwetsbaarheden in beeld zijn, kunnen concrete maatregelen genomen worden. De Gemeente is bezig om stapsgewijs en in overleg met partners uit de Baarnse samenleving en mede-overheden van de regionale stresstest te komen tot lokaal te nemen maatregelen.

In dit traject beantwoorden we vragen als:
· herkennen we ons in het beeld van kwetsbaarheden in Baarn dat de regionale stresstest schetst?
· zo ja, hoe erg vinden we wat we zien als in – we moeten een risicodialoog voeren over de vraag “wat vinden we acceptabel?”
· wat doen we nú al om de effecten van klimaatverandering te beperken? (denk aan de aanleg van gescheiden riolering en Operatie Steenbreek om ‘tegelterreur’ tegen te gaan);
· wat moeten we nog meer doen om deze effecten te beperken?
· wat hebben we daar voor nodig en hoe snel moeten we dat doen?

Als u ook geïnteresseerd bent in dit thema en vragen heeft, kunt u contact opnemen met duurzaam@baarn.nl.

Baarns Klimaat Akkoord 2030

In Baarn werken de Gemeente, bedrijven, instellingen en inwoners samen aan een klimaatneutraal Baarn in 2030. Deze website van het Baarns Klimaat Akkoord is nog in ontwikkeling en heeft als doel een bron van inspiratie, informatie en kennis te zijn voor u om uw bijdrage te kunnen leveren aan de energie- en klimaattransitie. Ook vind u in de agenda informatie over relevante activiteiten voor huidige en toekomstige deelnemers aan het BKA.

Heeft u vragen voor de gemeente Baarn?

Als u nog vragen heeft aan de gemeente, kunt u mailen naar duurzaam@baarn.nl of ons bereiken via 035 – 548 16 11.