• Bericht gepubliceerd op:8 juni 2020
  • Leestijd:5 minuten gelezen

Deze maand wordt in de gemeenteraad de Perspectiefnota besproken. In de Perspectiefnota doet het college van Burgemeester en Wethouders voorstellen voor prioriteiten en budgetten in de komende jaren. De Baarnse Klimaatalliantie, waarin bewoners en bedrijven van Baarn vertegenwoordigd zijn, is van mening dat er in de Perspectiefnota onvoldoende prioriteit wordt gegeven aan de energietransitie. Daarom heeft het bestuur onderstaande brief verstuurd aan de raadsleden. Hij vraagt de raad daarin om meer budget vrij te maken voor maatregelen die ertoe moeten leiden dat Baarn niet langer achterop loopt, maar juist voorop gaat lopen in de Energietransitie.

Geachte leden van de Baarnse gemeenteraad,

Gemeente Baarn, alle politieke partijen en veel ondernemers, organisaties en inwoners ondertekenden in 2017 het Baarns Klimaat Akkoord. In dit akkoord ondersteunden we het streven een klimaatneutraal Baarn te realiseren in 2030. Wat is daar sinds 2017 aan gedaan?

  • Inwoners van Baarn namen actie en reduceerden, onder meer door beter te isoleren en meer LED verlichting te gebruiken, hun gasverbruik en elektriciteitsgebruik met respectievelijk 6% en 7%;
  • Het opgesteld vermogen aan PV zonnepanelen, zowel op woningen als bedrijfsgebouwen, groeide met 50% tot 4 miljoen kWp;
  • Energiek Baarn en POB Duurzaam intensiveerden de activiteiten voor hun leden, de Baarnse Klimaat Alliantie werd opgericht;
  • Door acties van de gemeente en de drie hierboven genoemde organisaties, alsmede door landelijke en internationale berichtgeving, is de bewustwording van het belang van klimaattransitie toegenomen.

Maar het is het genoeg?

  • Internationaal worden in toenemende mate vraagtekens geplaatst bij de vraag of realisatie van de doelen van Parijs voldoende zullen zijn om een majeure klimaatverandering af te wenden;
  • Nederland stoot per inwoner méér uit dan gemiddeld binnen de EU en reduceerde haar uitstoot sinds 1990 minder dan half zo snel als de EU dat gemiddeld deed;
  • Ondanks besparingen op verbruik en groei in PV panelen was in 2017 het percentage hernieuwbare energie in Baarn slechts 2,5% (Nederland 6,8%);
  • Baarn kent veel oudere woningen, die nauwelijks geïsoleerd zijn (82% heeft energielabel C of lager). Het zal een enorme toer worden om deze woningen te voorzien van duurzame warmte in plaats van aardgas, indien deze woningen niet tijdig worden verduurzaamd.

Nederland loopt dus achter en Baarn blijft op haar beurt achter bij de rest van Nederland. Daar moet verandering in komen! Helaas wordt echter in de perspectiefnota gekozen voor het “Scenario minimaal Duurzaamheid” voor de komende 5 jaar. De raad moet er voor kiezen de achterhoedepositie van Baarn in te lopen! De overheid heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om als leider op te treden in de energietransitie.

Kies voor ambitie!

Baarnse KlimaatAlliantie, Energiek Baarn en POB Duurzaam werkten dit voorjaar in samenspel met de gemeente aan het opstellen van 3 mogelijke scenario’s voor het implementeren van de energietransitie (zie bijlage voor details hiervan). Het eerste scenario, genaamd “Geen ambitie”, is in hoofdlijnen wat in de huidige perspectiefnota door het college wordt voorgesteld. Hierin komt Baarn eigenlijk alleen haar verplichtingen na die voortvloeien uit lokale afspraken en uit landelijk beleid. Daarmee loopt zij haar achterstand dus niet in. Door dit scenario te kiezen riskeert Baarn bovendien later versneld landelijk opgelegde maatregelen te moeten nemen. Dit geeft dan extra en naar verwachting grote druk op de gemeentebegroting en het ambtelijk apparaat en, belangrijker, zet onze inwoners en bedrijven onder druk en jaagt hen op extra kosten.

Met het tweede scenario “Enige ambitie” neemt Baarn een proactieve houding, waarbij bedrijven en inwoners in de komende jaren goed voorbereid worden op de energietransitie. De bedoeling van dit scenario is een beheerste en geleidelijke energietransitie voor Baarn. In het derde scenario, “Echte ambitie”, vervult Baarn een voorbeeldfunctie en neemt stevige initiatieven. Dit brengt Baarn in een gunstige positie voor het doen van pilots en experimenten, die door (subsidies van) de centrale overheid en (pilots van) commerciële ondernemingen gesteund worden. Dit weegt op tegen het hogere begrotingsbedrag van dit scenario. Inwoners en bedrijven profiteren bovendien van het feit dat ze tijdig zijn gestart met het treffen van energiemaatregelen die hun energiekosten verlagen én leveren direct een bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen.

Leden van de gemeenteraad, elk van uw partijen heeft in 2017 het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend. Wij doen een appèl op u om uw handtekening in daden om te zetten. Kies voor een verdergaand en meer gecommitteerd beleid om Baarn door de energietransitie te leiden dan nu in de perspectiefnota wordt voorgesteld. Voor onze planeet én voor onze inwoners is dat van het grootste belang!

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de Stichting Baarnse Klimaatalliantie:

Herman Jan Wijnants, Diederik van der Burg, Aart Houwink en Carel Schmidt