• Bericht gepubliceerd op:5 april 2019
  • Leestijd:3 minuten gelezen

Alle activiteiten op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie zijn nu ondergebracht in het Programma Duurzaamheid. Op deze manier kunnen we effectiever en efficiënter werken aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Op 7 maart jongstleden is de aftrap geweest van het programma en zijn vijf projectteams van start gegaan.

Energietransitie

De landelijke doelstelling is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van realiseren van deze energietransitie.

De energietransitie is het omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Stoppen met aardgas vraagt om ingrijpende aanpassingen in gebouwen en de energie-infrastructuur. Het vraagt derhalve om forse investeringen. Tegelijkertijd zijn er nog veel onzekere factoren zoals de ontwikkeling van duurzame warmtetechnieken. Focus van dit project voor het komende jaar ligt op het ontwikkelen van een transitievisie warmte en een wijkgerichte aanpak op het gebied van energiebesparing. 

Duurzame Mobiliteit

Duurzame mobiliteit is een vorm van mobiliteit die goed is voor de ecosystemen en toch voldoet aan de vraag naar bereikbaarheid. Focus voor de komende periode is het stimuleren van elektrisch vervoer, het gebruik maken van de fiets en het openbaar vervoer en het verminderen van het autoverkeer. 

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is gericht op het omgaan met klimaatverandering. Het gaat om het beperken van overlast bij hevige regenval en wat te doen tegen hittestress en droogte. Focus zal de komende periode, samen met scholen, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven, liggen op hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatveranderingen en het samen bepalen welke maatregelen getroffen kunnen worden. Concreet wordt al gewerkt aan het verder stimuleren van het afkoppelen van regenwater, het verwijderen van verharding op eigen terrein en het stimuleren van groene daken.

Van afval naar grondstof

Hier gaat het om het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en het minimaliseren van restafval. De eerste fase van het project ‘omgekeerd inzamelen’ in de gemeente Baarn is afgerond. Naar verwachting is voor het einde van 2019 het nieuwe inzamelsysteem volledig uitgerold. Focus van dit thema ligt op: meer en betere afvalscheiding, minder restafval, minder zwerfafval en het ondersteunen van het initiatief afvalvrije scholen. 

Eigen organisatie

Met de eigen organisatie wordt bedoeld: het gemeentelijk vastgoed, het inkoopbeleid en het (reis)gedrag van de eigen medewerkers. Focus van dit thema voor de komende periode zal zijn: het verder verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, het verder doorvoeren van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, het stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar vervoer voor woon- werk verkeer, het vinden van alternatieven voor dienstvervoer.