• Bericht gepubliceerd op:21 februari 2018
  • Leestijd:3 minuten gelezen

Ruim zestig ondertekenaars van het Baarns Klimaat Akkoord verzamelden zich op dinsdag 13 februari in het Brandpunt voor de eerste halfjaarlijkse werkconferentie. Vooral veel particuliere ondertekenaars en vertegenwoordigers van politieke partijen namen deel. Verrassend was ook de inbreng van bestuurders van twee Verenigingen van Eigenaren en van vertegenwoordigers van het Waterschap. De door EnergiekBaarn en de gemeente voorbereide bijeenkomst werd begeleid door Thom Albers, lid van EnergiekBaarn.

Wethouder Mariska de Koning hield een korte introductie, waarin ze de uitkomsten van de in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerde nulmeting aankondigde. Bovendien meldde zij dat de gemeente van plan is een duurzaamheidslening te introduceren. Een belangrijke stimulans tot het nemen van concrete acties. De gemeenteraad behandelt het raadsvoorstel hiervoor in haar vergadering van maart.

Lonneke Wielders van CE Delft, het bureau dat voor Baarn de nulmeting uitvoerde, gaf vervolgens een toelichting op de uitkomsten van deze meting. Daarmee werd inzichtelijk waar Baarn nu staat wat betreft energieverbruik en wat er nodig is om de ambitie van een klimaatneutraal Baarn in 2030 te realiseren. Dat het om een serieuze opgave gaat, blijkt uit de cijfers: jaarlijks wordt in Baarn zo’n 121 kton CO2 uitgestoten (exclusief uitstoot landbouw). Bijna 40% van die emissies komt van woningen, en dan vooral door het gebruik van aardgas. De nulmeting maakt de emissies zichtbaar tot op wijkniveau. Duidelijk werd dat met name in de Professorenbuurt, Componistenwijk en Nieuwe Oosterhei door isolatiemaatregelen nog heel wat te besparen valt. Vervolgens ging de onderzoekster in op de totale besparingsmogelijkheden en de opgave tot hernieuwbare energie. Zij gaf aan te verwachten dat zo’n 20% van de noodzakelijke reductie via besparing valt te realiseren en zo’n 80% via het opwekken van hernieuwbare energie. Voor Baarn zou dat zo’n 5 miljoen zonnepanelen of 53 grote windmolens betekenen.

Na de presentatie verdeelden de aanwezigen zich over een aantal clusters: wonen, commerciële dienstverlening, publiek domein, verkeer & vervoer, collectief opwekken en de organisatie van de Baarnse Klimaat Alliantie. Vooral acties rond isolatiemaatregelen van woningen en het collectief opwekken van energie kregen veel handen op elkaar, met de oproep om in Baarn geschikte daken voor collectieve opwekking te inventariseren. Ook de mogelijkheden die het Waterschap aankaartte, zoals het halen van energie uit afvalwater van de rioolzuiveringsinstallatie tussen Soest en Baarn en/of oppervlaktewater (b.v. uit de Eem), bieden interessante opties die kunnen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Baarn.

Bijzonder was in ieder geval dat alle aanwezigen niet alleen enthousiast meededen, maar dat er ook allerlei (onverwachte) dwarsverbindingen werden gelegd tussen bewoners, gemeente en bedrijven/organisaties.

Wordt vervolgd!