Waar gaat het over?

Energiecoöperatie EnergiekBaarn heeft het initiatief genomen om in Baarn tot een Baarns Klimaat Akkoord (BKA) te komen: een lokale vertaling van het internationale Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energieakkoord vanuit de SER.

Waarom?

Dit wereldwijde doel is alleen bereikbaar als hierover ook op lokaal niveau commitment bestaat, en de bereidheid van lokale overheid, bedrijven en instellingen, en inwoners om hierin samen op te trekken.

Hoe organiseren we dit?

We bouwen aan een tripartite van overheid (gemeente Baarn), bedrijven, instellingen, en burgers en sluiten een lokaal klimaatakkoord waarin de ondertekenaars hun intentie vastleggen om in 2030 klimaatneutraal te zijn in Baarn. Voorbeelden van lokale en regionale energieakkoorden zijn o.a. De Bilt, het Zeeuwse Energieakkoord, de Gemeente Maastricht, Leusden en Dongen. Het gaat hierbij met nadruk om het lange termijn doel door middel van actie vandaag.

Iedere deelnemer gaat binnen de eigen bevoegdheid en invloedssfeer aan de slag en halfjaarlijks vindt overleg plaats om te kijken waar samenwerking, kennis delen, onderzoek doen en meer nodig is. In sommige gevallen betekent dit doorgaan op een reeds ingeslagen weg, in andere gevallen betekent het voor het eerst concrete plannen maken om 2030 te behalen.

Stap 1 is het verkrijgen van commitment van betrokken en belangrijke partijen in Baarn. Vrijblijvend deelnemen is niet aan de orde: we zijn op zoek naar ondertekenaars en actieve participanten in het Baarns Klimaat Akkoord. Daarna gaan deelnemers aan de slag met hun eigen plannen en start de uitwisseling.

Waar staan we nu?

Wethouder Mariska de Koning (Duurzaamheid), wethouder Erwin Jansma (Economische zaken) en hun ambtenaren zijn enthousiast. Het initiatief valt onder de portefeuille van wethouder De Koning. Het college is geïnformeerd en de Raad heeft een motie aangenomen om een nulmeting uit te voeren met bijbehorende routekaart naar klimaatneutraliteit.

We hebben tevens via het POB-overleg (Platform Ondernemend Baarn) onder voorzitterschap van Burgemeester Röell en met deelname van Wethouder Jansma en ambtenaar Economische Zaken Jack van de Gevel dit plan onder de aangesloten ondernemers geïntroduceerd.

Tijdslijnen?

Op donderdag 8 juni heeft een eerste informatieavond plaatsgevonden. Na de zomer heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van de partijen die tot nu toe mee doen zich beziggehouden met het opstellen van de tekst van het akkoord. Als basis hebben we o.a. het voorbeeld van BENG in De Bilt genomen. Op 10 oktober jl. hebben we 150 ondernemers die aanwezig waren bij de Platform Ondernemend Baarn bijeenkomst met Made by Holland opgeroepen om deel te nemen. Daarnaast zijn een aantal ondernemers reeds actief gestart met onderzoek naar mogelijkheden voor zonnepanelen op eigen dak.

Op 2 november 2017 vond de Baarnse Klimaat Conferentie plaats met de feestelijke ondertekening van het BKA. Vanaf 2018 gaan we samenwerken, monitoren en bijsturen waar nodig.

En nu?

We horen graag of dit u aanspreekt en wat ervoor nodig is om aan te haken. We lichten het plan met plezier persoonlijk toe. Door verschillen in hoe ver deelnemers zijn in hun klimaatbeleid en uitvoering, zal elke partij een eigen route kennen. Kruisbestuiving en elkaar inspireren, helpen en ondersteunen is waar we naar op zoek zijn.